Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
     

V souvislosti se schválením novely zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a schválení návrhu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech si vás dovoluji seznámit s několika podstatnými změnami, které tato novela přináší.

Stěžejní jsou změny v doručování nastávající ke dni účinnosti novely, tedy k 1.7.2009. Soudem upřednostňovaným způsobem bude doručování při jednání nebo při jiném soudním úkonu. Soud tak může využít i jiné řízení, jehož se osoba, které je potřeba doručit, účastní (např. je předvolána jako svědek, atp.) a doručit jí při této příležitosti. Pokud nelze takto doručit, soud doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Doručování do datové schránky je úplnou novinkou související se schválením zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, který zavádí pojem datová schránka. Tímto se rozumí elektronické úložiště sloužící pro doručování dokumentů orgánů veřejné správy a provádění úkonů vůči těmto orgánům. Slouží tedy ke komunikaci orgánů veřejné moci mezi sebou a mezi fyzickými/právnickými osobami a těmito orgány. Nikoliv však mezi fyzickými/právnickými osobami navzájem. Každý subjekt právních vztahů může mít pouze jednu datovou schránku, což však nevylučuje, aby fyzická osoba podnikající zároveň např. v rámci společnosti s ručením omezeným měla datové schránky dvě, a to jednu jako fyzická osoba a druhou jako právnická osoba pro účely svého podnikání.

Datová schránka bude bezplatně zřízena fyzickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pouze na žádost, a to do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Z této skupiny tvoří výjimku advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci, jimž bude datová schránka bezplatně zřízena povinně ze zákona do 3 dnů od přidělení osobního čísla.

Právnickým osobám bude schránka rovněž bezplatně avšak povinně zřízena do 3 dnů od přidělení osobního čísla, a to konkrétně právnickým osobám zřízeným zákonem, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Ostatní právnické osoby mohou o zřízení datové schránky požádat, a tato jim bude bezplatně zřízena do 3 dnů od podání žádosti.

Do 90 dnů ode dne 1.7.2009 bude každé fyzické/právnické osobě, orgánu veřejné moci a dalším subjektům právních vztahů přiděleno osobní číslo. Osobní číslo slouží k identifikaci subjektu při komunikaci prostřednictvím veřejné datové sítě. Je jím desetimístné číslo, které je nezaměnitelné s rodným číslem nebo identifikačním číslem. Toto číslo bude součástí informačního systému datových schránek spravovaným Ministerstvem vnitra ČR.

Datová schránka bude zpřístupněna prvním přihlášením nebo nejpozději 15 dnem po doručení přístupových údajů, které budou doručeny bezodkladně po zřízení datové schránky. Přístup do datové schránky má osoba, jíž byla datová schránka zřízena, v případě právnické osoby je to statutární orgán, člen statutárního orgánu, resp. vedoucí organizační složky právnické osoby. Dále může být k přístupu do datové schránky oprávněna osoba, která takovéto oprávnění získá na základě schválení žádosti podané na předepsaném formuláři – „oprávněná osoba“. O takovém oprávnění rozhoduje ten, jemuž byla schránka zřízena, popřípadě osoba, kterou k takovému rozhodování zmocní – „administrátor“.

Doručením prostřednictvím datové schránky se rozumí okamžik přihlášení osoby, které byla datová schránka zřízena, do této schránky. Pokud se osoba do datové schránky nepřihlásí je doručeno desátým dnem od doručení dokumentu do datové schránky.

Právní úkony, které činí osoba prostřednictvím datové schránky, mají stejné účinky jako právní úkony písemné a podepsané. Takové právní úkony není třeba identifikovat zaručeným elektronickým podpisem, jenž je nahrazen identifikací prostřednictvím osobního čísla přiděleného konkrétní datové schránce daného subjektu. Zaručený elektronický podpis je však nezbytný u právních úkonů, které je třeba opatřit úředně ověřeným podpisem, i takovéto právní úkony je možné činit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.

Důležitým pojmem je „konverze“. Tímto se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo naopak úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Dokument, který konverzí vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu a jedině takový dokument je způsobilý k předložení správnímu orgánu, soudu anebo jinému státnímu orgánu prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, za tím účelem, aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí.

Závěrem k zákoně o elektronických úkonů časové shrnutí událostí po nabytí účinnosti tohoto zákona:

1. 1.7.2009 nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech

2. Do 90 dnů od tohoto data – přidělení osobního čísla

3. Do 3 pracovních dnů zřízení datových schránek právnickým osobám a dalším subjektům (viz. Výše)

4. Bezodkladné doručení přístupových údajů

5. Zpřístupnění datových schránek prvním přihlášením nebo nejpozději do 15 dnů od doručení přístupových údajů

= zahájení doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek

Nyní zpět k novele občanského soudního řádu. V případě, že nedošlo k doručení při jednání nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky doručí soud na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu (pozn. takové doručení je třeba potvrdit do 3 dnů od doručení zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem, jinak je doručení neúčinné). Pakliže není možné doručit ani těmito způsoby, doručuje se prostřednictvím doručujícího orgánu nebo na žádost účastníka řízení nebo jeho zástupce těmito osobami.

Doručování novela dělí na dva druhy, a to doručování písemností do vlastních rukou a doručování jiných písemností. V případě, že adresát, jemuž je doručováno do vlastních rukou, nebude zastižen, doručující orgán písemnost uloží a zanechá písemnou výzvu k vyzvednutí písemnosti (pro případ, že není možné zanechat písemnou výzvu, oznámí toto soudu a ten vyvěsí výzvu k vyzvednutí na úřední desce). Takto uložená a nevyzvednutá písemnost je doručena desátým dnem od okamžiku uložení. I přesto se taková písemnost po uplynutí této lhůty znovu doručuje adresátovi vhozením do poštovní schránky, aby adresát měl možnost se s danou písemností seznámit.

V případě doručování jiných písemností není-li adresát zastižen, doručí se prostým vhozením do domovní (nebo jiné adresátem užívané) schránky. Zde je změnou, že písemnost, i když není určena do vlastních rukou, nemůže převzít osoba spolužijící či spolupracující. Pakliže takové schránky není, zanechá se adresátovi písemné oznámení a soud doručí písemnost vyvěšením na úřední desce (opět s desetidenní fikcí doručení).

Ke zmírnění přísně nastavené fikce doručení je v § 50d upravena tzv. „neúčinnost doručení“. Soud podle tohoto ustanovení může na návrh účastníka rozhodnout o tom, že doručení je neúčinné v případě, že účastník nebo jeho zástupce se z omluvitelného důvodu s písemností nemohl seznámit. Pro podání návrhu je stanovena subjektivní lhůtu 15 dnů ode dne, kdy se účastník či jeho zástupce s doručovanou písemností seznámil či mohl seznámit. Omluvitelným důvodem dle novely však již není, že se adresát trvale nezdržuje v místě uvedeném jako trvalé bydliště, resp. jako místo/sídlo podnikání.

Dalšími změnami, které se znatelně dotknou žalobců i žalovaných, jsou změny ve výši peněžitého plnění o němž bylo rozhodnuto soudem prvního, resp. druhého stupně, a to ve vztahu k opravným prostředkům. Nepřípustné bude odvolání proti rozsudku jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřesahující 10 000 Kč (oproti stávajícím 2 000 Kč). Dále nepřípustné bude dovolání proti rozsudku jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřesahujícím 50 000 Kč (oproti stávajícím 20 000 Kč) a v obchodních věcech 100 000 Kč (oproti stávajícím 50 000 Kč).

     

Matěj Raiter
student 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Poslední změna dokumentu: 23. 3. 2009
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy