Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
     

Tisková zpráva.

Praha, 21. dubna 2005: Dneškem byla v České republice zahájena informační kampaň o spolupráci členských států EU v oblasti občanského práva. Je určena zejména aktivním právníkům a měla by zvýšit povědomí o možnostech soudní spolupráce v oblasti občanského práva a blíže informovat o této specializované oblasti legislativy EU. Kampaň pořádá Generální ředitelství Evropské komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost ve všech 10 nových členských státech EU. V původních 15 členských státech proběhla stejná kampaň již v průběhu roku 2004.

„Princip volného pohybu zboží, služeb a osob v rámci EU zvýšil množství soudních sporů v občansko-právních záležitostech, což má dopady na každodenní práci právníků. Objevují se například nové soudní případy související s rodičovskou a rodinnou odpovědností. Cílem kampaně je proto zvýšit mezi odbornou veřejností povědomí o této problematice,“ říká k zaměření kampaně Olivier Tell z Generálního ředitelství Evropské komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost a pokračuje: „Vycházeli jsem i z průzkumu provedeného mezi českými právníky, ve kterém jsme zjišťovali, jaké informační zdroje používají a do jaké míry nově získané znalosti uplatňují v praxi.“

Průzkum provedený mezi 175 českými právníky mimo jiné ukázal, že nejvíce z nich hledá informace o změnách evropské legislativy na odborných školeních (38 %), na internetu (26 %) a v odborných časopisech (13 %). O potřebě výrazně zlepšit informovanost a úroveň spolupráce ve sféře občanského práva svědčí mimo jiné i skutečnost, že pouze 26 % dotázaných právníků hodnotí stávající situaci v této oblasti jako dobrou. Za nejlepší prostředek, kterým může Evropská unie přispět ke zlepšení jejich každodenní praxe, označili dotázaní právníci na prvním místě internetové stránky v českém jazyce, dále větší množství specializovaných publikací, školení, seminářů a harmonizaci legislativy.

V návaznosti na výsledky zmíněného průzkumu budou během kampaně propagovány internetové stránky www.eurocivil.info, jejichž česká verze by měla sloužit jako důležitý zdroj informací pro českou právnickou veřejnost. Tyto stránky budou postupně přeloženy do všech jazyků členských států EU a měly by se stát oficiálním zdrojem aktuálních a spolehlivých informací, po kterých dotázaní právníci volají.

Po dobu trvání kampaně bude distribuováno na 18 000 kusů specializovaných informačních příruček, a to nejen aktivním právníkům, ale také studentům právnických fakult. „Příručka bude nepochybně významná i pro všechny studenty právnických fakult. Je dobře koncipována, protože výklad jednotlivých ustanovení je provázen uvedením konkrétních příkladů a jejich řešení v praxi. Pro studenty to tedy bude určitě užitečná studijní pomůcka,“ říká JUDr. Monika Pauknerová, CSc., profesorka mezinárodního práva soukromého na Katedře obchodního práva Právnické fakulty UK. „Příručka najde uplatnění jak při studiu povinného předmětu "mezinárodní právo soukromé", tak při studiu výběrového předmětu "evropské mezinárodní právo soukromé", jehož zavedení jsem osobně iniciovala v předminulém roce,“ dodává profesorka Pauknerová.

Projekt Evropské komise doprovodí kromě distribuce těchto příruček také mediální kampaň ve vybraných právních časopisech.

Po spolupráci v občanských a rodinných záležitostech volá podle Oliviera Tella také drtivá většina občanů členských států EU: „Jak vyplynulo z průzkumu Eurobarometru, který byl proveden v prosinci roku 2003 ve státech původní evropské patnáctky, 9 z 10 občanů si přeje větší spolupráci soudních orgánů v občanských a rodinných záležitostech.“

Usnadnění spolupráce by měl umožnit také projekt tzv. Evropské soudní sítě, která má své kontaktní body i v České republice, jimiž jsou tři odborní referenti z Ministerstva spravedlnosti ČR. „Jedním z úkolů Evropské soudní sítě ve vztahu k občanům EU je vytvořit tzv. informační listy. Jedná se o stručné a srozumitelné odpovědi na stejné otázky ve všech jazycích EU vysvětlující, jak fungují základní instituty (právní pomoc, doručování, výkon rozhodnutí, atd.) v oblasti občansko-právních záležitostí v jednotlivých členských státech,“ říká Mgr. Petra Dolníčková, ředitelka odboru EU Ministerstva spravedlnosti ČR, a dodává, že každý ze států EU je odpovědný za vytvoření těchto informačních listů v souladu se svou legislativou. Evropská komise je překládá a uveřejňuje na stránkách Evropské soudní sítě, na kterou odkazuje mimo jiné i Ministerstvo spravedlnosti na své internetové stránce.

     

Pro více informací kontaktujte:
Zuzana Šedivá
721 337 241
sediva@qanda.cz

Poslední změna dokumentu: 21. 4. 2005
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy