Udělování milostí v roce 2002
     

Ministr spravedlnosti je od r. 1994 jediným, kdo řízení o žádostech o milost provádí, bezdůvodné žádosti zamítá a prezidentu republiky předkládá návrhy k rozhodnutí a to v rozsahu zmocnění daném rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 1.2.1994 k provedení ustanovení § 366 odst. 2 tr.řádu publikovaném ve Sbírce zákonů č. 33/1994 Sb.

V roce 2002 bylo celkem podáno 3.555 žádostí o milost. K 31.12.2002 bylo fakticky skončeno řízení o 3.564 žádostech, z toho jich bylo 81 uděleno, 55 neuděleno, 1.803 zamítnuto a 1.625 vyřízeno jinak.

Udělenou milostí byl v 9ti případech prominut trest vyhoštění, v 11ti případech zastaveno trestní stíhání, ve 33 případech prominut trest odnětí svobody, ve 20ti případech prominut zbytek trestu odnětí svobody, ve 2 případech trest podmíněný, a v 1 případě trest zákazu činnosti a v 5ti případech prominuta část trestu odnětí svobody.

Z celkem 81 udělených milostí bylo 44 milostí uděleno pod podmínkou a 8 milostí s účinky zahlazení odsouzení.

U věcí vyřízených jinak šlo o věci odložené proto, že odsouzený trest vykonal nebo byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu či bylo upuštěno od výkonu zbytku trestu podle § 327 tr.řádu. Dále šlo o věci postoupené MSp SR či jinému orgánu, jakož i o věci, kde odsouzený vzal žádost o milost zpět, výslovně si nepřál projednání žádosti podané pro něho či nešlo o žádost o milost. Žadatel byl odkázán na předchozí zamítavé rozhodnutí, byla mu poskytnuta právní porada, či došlo během řízení k rozhodnutí dle § 307 tr.řádu.

Žádosti byly zamítnuty u obviněných či odsouzených, kteří se trestné činnosti dopustili opakovaně, případně v době podmíněného propuštění nebo krátce po propuštění z výkonu trestu apod., či páchali trestnou činnost delší dobu, dopustili se zejména násilné trestné činnosti či rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Dále šlo o žádosti, kdy se provedeným šetřením nepotvrdily důvody uváděné v žádosti, jako např. řádná péče o děti, zvláštního zřetele hodné sociální poměry v rodině, zvlášť závažný zdravotní stav, který by nedovoloval výkon trestu apod., případně se jednalo o obviněné či odsouzené, u kterých bylo zjištěno, že si takového významného a výjimečného opatření nezaslouží s ohledem na závažnost, nebezpečnost či brutalitu spáchané trestné činnosti.

Na návrh ministra spravedlnosti bylo uděleno 28 milostí, tj. 34,56 %.

Bez návrhu ministra spravedlnosti byly uděleny 43 milosti. Proti návrhu bylo uděleno 10 milostí. V jednom případě prezident republiky milost neudělil ač byl ministrem spravedlnosti předložen kladný návrh.

Podrobnou zprávu o agendě milostí v roce 2002 najdete zde http://portal.justice.cz/justice/ms.nsf/Dokumenty/3574A4B205F76525C1256CC20039B6FF

     
Poslední změna dokumentu: 3. 2. 2003
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy