Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
     

Na základě zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, byla s účinností od 1. ledna 1995 zřízena Justiční škola v Kroměříži. Tato účelová organizace rezortu Ministerstva spravedlnosti zabezpečuje jejich výchovu a vzdělávání.

Studium vyšších soudních úředníků /dále jen VSÚ/ je tříleté resortní studium Ministerstva spravedlnosti a dělí se na teoretickou a praktickou výuku. Teoretická část se realizuje internátní formou v Justiční škole v Kroměříži a praktická část u soudů, ke kterým účastník studia uzavřel pracovní poměr.

Pro školní rok 2003/2004 bude přijato 64 uchazečů. Přihlášky ke studiu jsou pro zájemce o studium VSÚ k dispozici u všech soudů, Justiční škole v Kroměříži a v personálním odboru Ministerstva spravedlnosti.

Přihlášky ke studiu přijímá Ministerstvo spravedlnosti, personální odbor, Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ 128 10 nejpozději do 15. dubna 2003 /razítko pošty, kdy byla přihláška odeslána/.

Uchazeč o studium přiloží k přihlášce ověřenou kopii dokladu o úplném středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, v případě úplného právnického vzdělání i ověřenou kopii dokladu o absolvování právnické fakulty.

Ti, kteří budou skládat maturitní zkoušku v letošním roce předloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení u přijímací zkoušky. Uchazeči o studium, kteří jsou ke dni podání přihlášky v pracovním poměru k některému ze soudů, předkládají přihlášku ke studiu služebním postupem.

Přijímací řízení ke studia vyšších soudních úředníků se bude konat v měsíci červnu 2003. Přijímací zkouška je písemná ve formě testu, který se skládá ze 60 otázek ze čtyř oblastí /všeobecné znalosti, historické znalosti, český jazyk, logika/, obtížností odpovídajících učebním osnovám středních škol. Výsledek tohoto testu bude rozhodující pro výsledek přijímací zkoušky. Vedle testem prokázaných znalostí bude zohledněn průměrný prospěch u maturitní zkoušky a u zaměstnanců soudů i průběh jejich dosavadní soudní praxe.

Na základě výsledků přijímací zkoušky bude sestaveno pořadí, podle kterého budou uchazečům, kteří dosud nejsou zaměstnanci soudů, nabídnuta pracovní místa u soudů, pro které mají být vyšší soudní úředníci připraveni. Nabídkové řízení k výběru těchto pracovních míst proběhne v posledním týdnu měsíce června 2003. Seznam pracovních míst určených pro účastníky studia vyšších soudních úředníků bude k nahlédnutí u každého soudu již v době podávání přihlášek ke studiu.

Účastníkem studia se stane ten uchazeč, který za předpokladu úspěšného zvládnutí přijímacího řízení uzavře pracovní poměr a dohodu podle § 143 zákoníku práce k nabídnutému soudu před zahájením školního roku, tj. nejpozději k 1. 9. 2003.

Účastník studia bude po dobu studia zařazen do 4. platové třídy podle platných mzdových předpisů stanovených pro rozpočtové organizace. Během studia zásadně nepřichází v úvahu změna zaměstnavatele.

Justiční škola v Kroměříži zajišťuje účastníkům studia v období teoretické výuky stravování a ubytování za úhradu stanovenou v souladu s cenovými předpisy.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna. Studium v každém školním roce zahrnuje období teoretické výuky a praktické přípravy, kterou vykonává účastník studia u příslušného soudu, ke kterému uzavřel pracovní poměr. Období teoretické výuky stanoví ředitel Justiční školy tak, že neprobíhá v měsících červenec až srpen. Základními formami výuky jsou přednášky, semináře, cvičení, včetně kombinace těchto forem a konzultace.

Obsahově je studium zaměřeno především na získání odpovídajících právních znalostí a celkového přehledu o právním řádu, jakož i znalostí z některých dalších oborů, s důrazem na znalosti a osvojení dovedností potřebných pro výkon funkce vyššího soudního úředníka.

Vysokoškolské právnické vzdělání nahrazuje teoretickou přípravu. Účastník studia s vysokoškolským právnickým vzděláním absolvuje pouze praktickou přípravu u soudu a je povinen složit závěrečnou zkoušku.

Studium vyšších soudních úředníků je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z části písemné a ústní. Písemná část zkoušky je zaměřena na ověření schopnosti účastníka studia provádět úkony soudu, k nimž je vyšší soudní úředník oprávněn. Při ústní části závěrečné zkoušky se ověřuje celková orientace v právním řádu a konkrétní znalosti práva v rozsahu odpovídajícímu působnosti vyšších soudních úředníků.

Závěrečné zkoušce jsou povinni se podrobit všichni účastníci studia. Úspěšným ukončením studia získá zaměstnanec soudu předpoklad pro výkon funkce vyššího soudního úředníka.

Absolventi školy budou působit jako vyšší soudní úředníci zejména u okresních a krajských soudů. Ze zákona vyplývá, že budou činní hlavně v rozkazním řízení, v opatrovnických, dědických a exekučních věcech, v konkurzním a v trestním vykonávacím řízení.

     
Poslední změna dokumentu: 5. 2. 2003
Na stránkách projektů je vždy tento rozcestník:

Příspěvky nezařazené v projektech:
» Novela občanského soudního řádu a zákon o elektronických úkonech
» Malá glosa k rozsudku pro zmeškání
» Weinbergerův neoistitucionalismus, jeho logika a moderní stát
» Evropská komise připravila pro právníky informační kampaň o spolupráci v občanském právu v EU
» Malá poznámka k řešení pozdních příchodů žáků do hodin
» Prohlášení bývalého ministra spravedlnosti K. Čermáka pro tisk
» Rekodifikace trestního práva hmotného
» Rekodifikace obchodního práva (paragrafové znění + důvodová zpráva)
» Stav české justice
» Justiční škola v Kroměříži - přijímací řízení
» Udělování milostí v roce 2002
» Exekutorská komora lituje včerejší tragédie a žádá policii o užší spolupráci
» První rok soudních exekucí v Česku
» Aktuální stav na povodněmi nejpostiženějších českých soudech a státních zastupitelstvích
» Sdělení Krajského soudu v Ústí nad Labem
ODKAZY
» další odkazy
» knihovny, nakladatelství
» software, systémy
» rejstříky a databáze
» právní předpisy